לאחרונה יצא לי להתוודע אל יעילות css3 מול קוד הjs.

  כחלק מפרויקט בעבודה היינו צריכים ליצור כפתור שיתריע במקרים מסוימים , מה שעשינו היה  div מסוים לו הוחלף הצבע רקע, מה שגרם להבהוב על המסך.

  הצורה שבה זה נעשה , היתה תוך שימוש ב-javaScript .

  הפעלנו פונקציה בלולאה אינסופית שמופעלת כל  400ms ,שתפקידה היה להחליף classes. וכל class הכיל צבע רקע שונה (אחד לבן , אחד אדום ) 

  מה שגרם להבהוב על המסך , אך גם גרם לצריכת CPU מרובה.

  לפני פתרון הבעיה , נציג את הקוד:

  Code Snippet
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
      <title></title>
      <meta charset=”utf-8″ />

      <link rel=”stylesheet” href=”https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css” integrity=”sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7″ crossorigin=”anonymous”>
      <link rel=”stylesheet” href=”https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css” integrity=”sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r” crossorigin=”anonymous”>
      <script src=”https://code.jquery.com/jquery-2.2.0.min.js”></script>

      <script src=”site.js”></script>
      <style>
          .statusLight {
              width: 25px;
              height: 25px;
              border-radius: 35px;
              display: inline-block;
              border-width: 3px;
              border-style: solid;
              border-color: black;
          }

          .securityStatusLight {
              background-color: red;
          }

          .notActivStatusLight {
              background-color: white;
          }

          .a {
              margin-left: 30px;
          }
      </style>
  </head>
  <body>
      <h1 class=”a”>js</h1>
      <ul>
          <li class=”statusLight” style=”border-color:#36984D”></li>
          <li class=”statusLight” style=”border-color:#FF9900″></li>
          <li class=”statusLight securityStatusLight” style=”border-color:#FF0000″ id=”securityProblem”></li>
      </ul>
  </body>
  </html>

  ההבהוב עובד רק על ה <li> האחרון בעל id=securityProblem.

  וכן קוד ה js:

  Code Snippet
  $(function () {
      interval = setInterval(function () {
          if ($(‘#securityProblem’).hasClass(“notActivStatusLight”)) {
              $(‘#securityProblem’).removeClass(“notActivStatusLight”).addClass(“securityStatusLight”);
          }
          else if ($(‘#securityProblem’).hasClass(“securityStatusLight”)) {
              $(‘#securityProblem’).removeClass(“securityStatusLight”).addClass(“notActivStatusLight”);
          }
      }, 400);
  });

  מה שאנחנו רואים כאן זה פונקציה אחת שמפעילה את קוד החלפת הclasses  כל 400ms בעזרת setInterval.

  הפתרון לבעית השימוש בCPU היה להשתמש בcss3 animation מה שגרם לאותה תוצאה בלי שימוש מרובה ב CPU

  והנה לפניכם הקוד :

  Code Snippet
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
      <title></title>
      <meta charset=”utf-8″ />

      <link rel=”stylesheet” href=”https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css” integrity=”sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7″ crossorigin=”anonymous”>
      <link rel=”stylesheet” href=”https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css” integrity=”sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r” crossorigin=”anonymous”>
      <script src=”https://code.jquery.com/jquery-2.2.0.min.js”></script>

      <style>
          .statusLight {
              width: 25px;
              height: 25px;
              border-radius: 35px;
              display: inline-block;
              border-width: 3px;
              border-style: solid;
              border-color: black;
          }

          .securityStatusLight {
              background-color: red;
              -webkit-animation: demo-1 500ms infinite;
          }

          @keyframes demo-1 {

              to {
                  background-color: white;
              }
          }
         .a{
             margin-left:30px;
         }
      </style>
  </head>
  <body>
      <h1 class=”a”>css3</h1>
      <ul>
          <li class=”statusLight” style=”border-color:#36984D”></li>
          <li class=”statusLight” style=”border-color:#FF9900″></li>
          <li class=”statusLight securityStatusLight” style=”border-color:#FF0000″ id=”securityProblem”></li>
      </ul>
  </body>
  </html>

  מה שעשינו כאן הוא יצרנו אנימציה  בcss ע”י כתיבת  keyframes שמקבל את שם האנימציה (demo-1) ואמרנו לו מה יעשה ב to  ומתוך הstyle של הclass הרצוי( במקרה זה securityStatusLight ) קראנו לאנימציה

  וזה מה שנוצר

  1 2

  שימו לב שאין שימוש כלל בקוד js,מה שמפעיל את האנימציה הוא הcss.

   

  ניתן להוריד כאן את הקוד המלא סמיילי